Inzet van Akooka in uw organisatie 


                               Onderwijs consultancy          Akooka Works & Cultuureducatie            CV


Aan de hand van uw vraag, een intakegesprek en een blik in uw organisatie worden de mogelijkheden in kaart gebracht. 

Om een idee te krijgen van de mogelijkheden:

· Coachen en begeleiden van  leerkrachten.
Hoe creëer je een veilige sfeer waarin optimaal geleerd kan worden en waarbij bij de leerlingen respect hebben voor de leerkracht? Wat mag je van de leerlingen verwachten en hoe verhoog je de effectiviteit van je lessen? 
Na een observatie in de klas zal Anouk Reuder de leerkracht vragen het eigen lesgeven te bespreken. Uitgangspunt hierbij is de zelfreflectie van de leerkracht, er wordt hem/haar gevraagd kritisch te kijken naar de sterke en minder sterke kanten van het eigen lesgeven. Op basis van onder andere de uitkomst hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld met een of meerdere helder geformuleerde doelen, en worden bijpassende tools ingezet. Afhankelijk van de wensen en ontwikkelingsfase van de onderwijsinstelling en deelnemende leerkrachten kan men ervoor kiezen hierbij ook feedback van de leerlingen te gebruiken.

· Coachen en begeleiden van groepen leerlingen.
Bij het begeleiden en coachen van de leerlingen wordt gestart met aandacht voor het eigen gedrag, door samen algemene sociale vaardigheden, communicatie en lichaamstaal onder de loep te nemen. Dit geschiedt aan de hand van het spiegelen van het gedrag van de leerlingen in (theater) oefeningen. De leerlingen wordt gevraagd kritisch naar zichzelf te kijken en te benoemen wat ze goed en minder goed doen. We bespreken hoe je feedback kan geven, wat is het en hoe doe je dat? Ook het algemene lesverloop wordt bekeken en besproken middels het geven van feedback.
Ik neem de leerlingen serieus (als zij met serieuze input komen) en geef hen de mogelijkheid zich te uiten. De kern bij deze werkwijze is dat ik de leerlingen serieus neem, wat ook betekent dat ik verwachtingen van ze heb en daar worden ze op aangesproken! De leerlingen worden uitgedaagd om hun eigen verantwoordelijkheid en aandeel in het wel of niet goed verlopen van hun onderwijsleerproces te (h)erkennen.
Door verschillende zaken in dialoog te bespreken ontstaat de mogelijkheid om problemen en frustraties zichtbaar te maken, op te lossen en tot slot uiteindelijk meer op één lijn met elkaar te komen, de basis voor een goed pedagogisch-didactisch klimaat. 

· Versterken van de kwaliteit en opbrengsten vanuit het leerkrachten team. 
In het onderwijs worden verschillende methoden en theorieën gebruikt om de kwaliteit van het onderwijs en de opbrengsten te verhogen. Benutten we los van methoden en theorieën wel alle kwaliteiten en kansen die we gezamenlijk in huis hebben? Op welke wijze wordt er een beroep gedaan op de inzet van het leerkrachtenteam, hoe is het pedagogisch-didactisch klimaat en wat wordt er van de individuele leerkrachten verwacht? Welke kwaliteiten bezit het leerkrachtenteam en hoe zetten we deze in om de kwaliteit en opbrengsten te verhogen? Is het team in staat de kwaliteit van het eigen functioneren te verbeteren, doet het team aan zelfreflectie en gebruikt het feedback om de manier van werken te verbeteren? Graag breng ik in kaart welke kansen er zijn voor het team om de kwaliteit en opbrengsten te vergroten. Indien de leerkrachten en de organisatie open staan voor een dialoog over de onderwijsverbetering of vernieuwing, waarbij er oor is voor de bezwaren en de feedback van de leerkrachten, ontstaat de mogelijkheid deze te bespreken en bezwaren weg te nemen.

Comments